fbpx

Algemene voorwaarden

Shadowz – 3D zonnezeilen
Gevestigd en kantoorhoudend te Leende (NL)

01. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden voor de verkoop van 3D zonnezeilen zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Shadowz, alsmede op alle door Shadowz met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

2. Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door Shadowz niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

3. Afwijkingen van de voorwaarden binden Shadowz slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Een offerte, aanbieding of prijsopgave bindt Shadowz niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Overeenkomsten tussen Shadowz en opdrachtgever komen slechts tot stand indien Shadowz een opdracht schriftelijk aanvaardt of door Shadowz uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

02. TOEPASSELIJKHEID

1. Shadowz verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Shadowz, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar aangegaan zijn. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifieker voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Iedere offerte van Shadowz is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de wederpartij. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig.

3. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, offertes en technische specificaties) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Shadowz. Zij zullen niet zonder toestemming mogen worden gebruikt, gekopieerd of aan derden openbaar worden gemaakt.

03. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand indien een aanbod van Shadowz door de wederpartij wordt aanvaard door middel van een getekende offerte.

2. De door Shadowz geleverde en/of gemonteerde goederen worden onmiddellijk na acceptatie offerte gefactureerd zoals overeengekomen. Eerder zal Shadowz niet overgaan tot uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

04. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Shadowz zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de klant Shadowz altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

2. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdrachten de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Shadowz noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Shadowz dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening. Shadowz mag de extra kosten voorwijziging van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Shadowz zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).

3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Shadowz tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden zoals (bouwkundige) plaatsing en/of leveringen, die niet tot het werk van Shadowz behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien er vertraging ontstaat als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever Shadowz hiervan terstond in kennis te stellen.

5. De opdrachtgever vrijwaart Shadowz voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

6. De opdrachtgever staat Shadowz toe aanduidingen van het merk en reclame aan het werk aan te brengen.

05. VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERKEN

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. in geval van bestek wijzigingen (wijzigingen in het ontwerp, bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk); b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald. Elk van de totalen respectievelijk het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestek wijzigingen, zijn voor het meerwerk onbeperkt en mag in geval van minderwerk niet meer bedragen dan 15% van de aanneemsom.

2. Verrekening van het meerwerk geschiedt middels een aparte factuur of indien anders overeengekomen.

3. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient Shadowz de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

06. ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering 4 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering dient de opdrachtgever het volledige tarief te voldoen.

2. Annulering van een opdracht dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden.

07. OVERMACHT

1. De bestellingen/werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd en uitgeleverd. Indien wij wegens omstandigheden, welke buiten onze schuld opkomen, verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever te beëindigen, zonder dat wij tot enige boete of schadevergoeding zijn gehouden en onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever voor het reeds gepresteerde en eventueel door ons gemaakte en naar alle redelijkheid te verhalen kosten. Shadowz behoudt zich het recht voor, om overeengekomen leveranties in gedeelten uit te leveren.

2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Shadowz bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die Shadowz ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- of buitenlandse onlusten, beschikking van hogerhand, het niet voldoen door leveranciers van Shadowz aan hun verplichtingen, transportmogelijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden en/ of dreigingen van al deze en dergelijke omstandigheden.

08. AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING

1. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn van één jaar en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

2. Na de oplevering is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij de consument binnen redelijke termijn na de ontdekking van een gebrek hiervan mededeling doet aan de aannemer en de tekortkoming aan de aannemer kan worden toegerekend.

09. BETALING

1. Betaling kan naar keuze van opdrachtnemer in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk plaatsvinden.

2. Bij de prijsvorming methode regie dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na verzending van de factuur. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst.

3. Bij de prijsvormingsmethode geschiedt betaling als volgt: 50% per ommegaande na het sluiten van de overeenkomst; 50% uiterlijk per ommegaande bij of voor oplevering.

4. Over de tijd dat opdrachtgever met de betaling in verzuim is kan Shadowz rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119a BW. Een betaling strekt allereerst in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op de opeisbare rekeningen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op latere rekeningen.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Shadowz blijft eigenaar van alle zaken, zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst, met inbegrip van hetgeen opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn dan wel worden.

2. De door Shadowz verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties en dergelijke waarvan Shadowz zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
3. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke gevestigde rechten van Shadowz (onder andere auteursrechten en modelrechten) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

11. GARANTIE

1. Binnen de grenzen van de navolgende bepalingen verbindt de opdrachtnemer zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.

2. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder de normale bedrijfsomstandigheden en bij een juist gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door opdrachtgever, aan veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Shadowz of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken, waarvoor opdrachtgever zelf aansprakelijk is. Om zich op de rechten hieruit voortvloeiende te kunnen beroepen dient de opdrachtgever Shadowz onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen en aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan (verwijtbare) fouten van Shadowz en alle medewerking verlenen om Shadowz in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

3. Shadowz sluit, behoudens de verplichting tot herstel van gebreken die onder de garantie vallen, elke aansprakelijkheid uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij leidinggevenden en/of ondergeschikten van Shadowz.

4. De garantieverplichtingen van Shadowz worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de opdrachtgever van de verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst. De opdrachtgever kan eerst na volledige betaling van de openstaande facturen, vervallen renten en kosten, aanspraak maken op nakoming van de garantie.

12. SLOTBEPALING

1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Op de onderhavige overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in de plaats of het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.