fbpx

Algemene voorwaarden

Shadowz – 3D zonnezeilen

Gevestigd en kantoorhoudend te Leende (NL)

o1. ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden voor de verkoop van 3D zonnezeil overkappingen van SHADOWZ zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen SHADOWZ en enige derde (“opdrachtgever”) tot stand komen, waarbij SHADOWZ bepaalde werkzaamheden voor opdrachtgever verricht. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten, bestuurders en van al degenen die voor opdrachtgever werkzaam zijn of de samenwerkende zelfstandige franchisenemers.
 2. Een aanbieding of prijsopgave bindt SHADOWZ niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of prijsopgave kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Overeenkomsten tussen SHADOWZ en opdrachtgever komen slechts tot stand indien en voor zover SHADOWZ een opdracht schriftelijk aanvaardt of door SHADOWZ uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is ingegaan.
 4. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk door SHADOWZ zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
 6. Indien er sprake is van een overeenkomst gesloten met meer dan één opdrachtgever zullen al deze opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de overeenkomst op een opdrachtgever rusten.
 7. Alle werkzaamheden worden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door SHADOWZ en zijn bestuurders alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn en niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht aan SHADOWZ niet door hun dood, ondercuratelestelling of faillissement.

02. TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk en/of werkzaamheden: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van en door SHADOWZ. Door het verlenen van een opdracht voor ontwerp, engineering en productie en de daaraan verbonden werkzaamheden, is de opdrachtgever verbonden aan deze voorwaarden en maken deze voorwaarden onlosmakelijk deel uit van de betreffende overeenkomst tussen SHADOWZ en opdrachtgever.
 3. Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode.
 4. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van SHADOWZ. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 5. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens, op verzoek van SHADOWZ, terug te geven aan SHADOWZ.
 6. SHADOWZ is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf mondeling en/of schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

03. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien het aanbod van SHADOWZ wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
 2. SHADOWZ kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

04. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle werkzaamheden die door SHADOWZ worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Daarbij bepaalt SHADOWZ de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Resultaten van verrichte werkzaamheden worden evenwel nadrukkelijk niet gegarandeerd.
 2. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht SHADOWZ de opdrachtgever of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door SHADOWZ bepaald.
 3. De opdrachtgever is jegens SHADOWZ verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat SHADOWZ tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
 2. De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden zoals (bouwkundige) plaatsing en/of leveringen, die niet tot het werk van SHADOWZ behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever SHADOWZ hiervan terstond in kennis te stellen.
 4. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 6), dient de daaruit voor SHADOWZ voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
 5. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen (zoals trap/ladder) voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.
 6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
 7. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
 8. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
 9. De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
 10. De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.
 11. De opdrachtgever draagt het risico voor het van SHADOWZ afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
 12. De opdrachtgever vrijwaart SHADOWZ voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 13. De opdrachtgever staat SHADOWZ toe aanduidingen van het merk en reclame aan het werk aan te brengen.

05. VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERKEN

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. in geval van bestek wijzigingen (wijzigingen in het ontwerp, bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk); b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald. Elk van de totalen respectievelijk het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestek wijzigingen, zijn voor het meerwerk onbeperkt en mag in geval van minderwerk niet meer bedragen dan 15% van de aanneemsom.
 2. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan geschiedt verrekening na de voltooiing daarvan.
 3. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
 4. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van SHADOWZ op verrekening daarvan onverlet.
 5. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient SHADOWZ de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 6. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de installateur worden verrekend als meerwerk.

06. ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever heeft het recht de opdracht per aangetekende brief te annuleren.
 2. Indien de opdracht geheel of ten dele wordt geannuleerd blijft 40% van de totale opdrachtbevestiging verschuldigd.
 3. Indien de opdracht geheel of ten dele na eerste plaatsing wordt geannuleerd blijft 100% van de totale opdrachtbevestiging verschuldigd.

07. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is SHADOWZ bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door SHADOWZ gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee SHADOWZ bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van SHADOWZ aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.
 3. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal SHADOWZ in overleg treden met de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: a. hetzij wanneer SHADOWZ aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard; b. hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat SHADOWZ mondeling of schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd, ingebruikname en/of bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden.
 4. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn van één jaar en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
 5. Oplevering ontslaat SHADOWZ van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 6. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van SHADOWZ naar de opdrachtgever.

08. ONTBINDING

 1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is SHADOWZ bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever: a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor SHADOWZ voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten. Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat SHADOWZ gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
 2. Alle vorderingen die SHADOWZ in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

09. ZEKERHEID

 1. In geval van overmacht is SHADOWZ bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door SHADOWZ gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee SHADOWZ bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van SHADOWZ aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.
 3. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal SHADOWZ in overleg treden met de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: a. hetzij wanneer SHADOWZ aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard; b. hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat SHADOWZ mondeling of schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd, ingebruikname en/of bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden.
 4. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn van één jaar en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
 5. Oplevering ontslaat SHADOWZ van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 6. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van SHADOWZ naar de opdrachtgever.

10. BETALING

 1. Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk, zonder recht op korting of verrekening.
 2. Betalingen dienen telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na datum factuur van de rekening, dan wel uiterlijk op de dag van eindinstallatie. Vooruitbetaling geschiedt per ommegaande na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Bij de prijsvormingsmethode geschiedt betaling als volgt: 50% per ommegaande na het sluiten van de overeenkomst; 50% uiterlijk per ommegaande na eerste plaatsing; Betaling nacalculatie meer- minderwerk geschiedt overeenkomstig artikel 2.

11. VERZUIM OPDRACHTGEVER

 1. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is SHADOWZ bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
 2. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is SHADOWZ bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij SHADOWZ verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
 1. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, is SHADOWZ gerechtigd over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%.
 2. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. SHADOWZ blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
 2. Het auteursrecht op de door SHADOWZ ontworpen 3D animaties, tekeningen, ontwerpen, foto’s van gerealiseerde projecten, uitgegeven brochures of enige andere vorm ervan, in de ruimste zin des woords, berust bij SHADOWZ. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SHADOWZ zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels van enig materiaal worden gepubliceerd, aan derden verstrekt of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

13. GARANTIE

 1. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt SHADOWZ zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.
 2. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale (bedrijfs)omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van SHADOWZ of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 10 t/m 13 genoemd onder UITVOERING VAN DEZE OVEREENKOMST.
 3. Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 1 genoemd onder GARANTIE te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever SHADOWZ:– “onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen; ̈– aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel indien en voor zover het ontwerp van het werk van SHADOWZ afkomstig is –het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van SHADOWZ, onverminderd het bepaalde in artikel 14 genoemd onder UITVOERING VAN DEZE OVEREENKOMST; alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
 1. De ingevolge de garantieverplichting door SHADOWZ vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.
 2. Indien naar het oordeel van SHADOWZ de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever desondanks geen recht op schadevergoeding.
 3. Vóór de oplevering: SHADOWZ herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt.
 4. Na de oplevering is SHADOWZ niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in onder GARANTIE genoemde artikelen 1 t/m 6 omschreven garantieverplichting.
 5. SHADOWZ is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van artikel 1 genoemd onder GARANTIE bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid via verzekering wordt gedekt.
 6. Indien SHADOWZ ingevolge gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
 7. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, is SHADOWZ nimmer aansprakelijk.
 8. De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SHADOWZ of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode van zes maanden kenbaar is gemaakt.
 10. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens SHADOWZ ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

14. SLOTBEPALING

 1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen SHADOWZ en opdrachtgever, welke ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, rechtbank ‘s-Hertogenbosch, met dien verstande dat SHADOWZ het recht heeft op vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.